چاپ این صفحه

دکتر احمد روستا

تحصیلات: دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان در سال 1979 میلادی (1357 شمسی) شغل فعلی: عضـو رسمی هیئت علمـی دانشگـاه شهید بهشتی - دانشکده مدیریت و حسابداری سابقه فعالیت: 40 سال سابقه تـدریس، تحقیق و مشاوره در امـور مدیریت ، بازاریابی ، صادرات،
تبلیغات و مدیریت استراتژیک. - عضو و استاد مدعو دانشگاه های مختلف کشور شامل دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، صنعتی شریف،علم و صنعت،امیرکبیر، تربیت مدرس یزد،سازمان مدیریت صنعتی،مرکز مطالعات پژوهشهای بـازرگانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، مرکز آموزش مدیریت دولتـی،سازمـان تو سعه تجارت، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و... - مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و خصوصی - مؤسس و مدیر عامل اولین شرکت رسمی تحقیقات و مشاوره بازاریابی در ایران بنام شرکت راستابین - مشـاور و محقق پـروژه های گـونـاگـون جهت وزارتخانه هـا، نهادهـا و شـرکتهای دولتـی و خصوصـی - عضـو هیئت تحریریه مجله هـای اقتصـاد ایـران، بررسیهـای بـازرگانـی، بازاریابـی ، کمـال مدیریت، تبلیغات، پیام صادرات، تجارت امروز ، مجله اتاق بازرگانی اصفهان و... - مؤسس اولین سایت جامع مدیریت بنام باشگاه
مدیریتmanagement club
- عضو انجمن علوم مدیریت ایران
مؤلف ومترجم بیش از یکصد و بیست جلد کتاب با عناوین:
- مدیریت بازاریابی - تحقیقات بازاریابی - رفتار مصرف کننده - با بزرگان بازاریابی - راهگشای فروش - از رویا تا واقعیت - مدیریت خویشتن - مدیریت فروش - گنجینه فروش - کیمیای فروش - مدیریت یزدی ها - مدیریت صادرات و بازاریابی بین المللی - تکنیکها و تاکتیکهای تبلیغات - نخبگان در بازاریابی - چه کسی فروش مرا ربود - مدیریت استراتژیک بازاریابی - مدیریت استراتژیک تبلیغات - 22 قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات - مهندسی ذهن و ان ال پی - تبلیغات و....