چاپ این صفحه

مهندس حامد کمیلی

افتخار سه سال سابقه حضور در کنار وین دایر win dayer

مهندس حامد کمیلی

Eng.Hamed komeyli

دارای مدرک تخصص سخنرانی  ( Eng.Hamed komeyli)

تکنیکها و اصول کاربردی موفقیت فردی

مدیریت و نشاط برخورد در شرایط بحرانی (مدیریت بحران)

تحلیل و بررسی سیستم و روش های موفقیت برترین های دنیا (اقتصاد-فروش)

لیسانس کامپیوتر – فوق لیسانس مدیریت

مدیر عامل شرکت بین المللی Garnoدر ایران

مدیر فروش و تبلیغات کارخانه Bissini در ایران

هنرمند برجسته کشور

کلیه جلسه با اتحاد به یک باور است:

"برای تغییر دنیا،اول باید خودتان تغییر کنید"